تک آهنگ های سیما بینا

۱. آرزوی خام (با آرش میتویی) {۳۶,۳۶۳ پخش}

۲. برق شمشیر {۲۶,۶۲۹ پخش}

۳. آتش دل {۶۱,۷۴۴ پخش}

۴. نون می پزی {۱۹,۰۰۰ پخش}

۵. بهار دلنشین {۸۸,۳۵۸ پخش}

۶. باران {۶۷,۰۸۰ پخش}

۷. شیر علی مردون {۱۰۷,۶۲۴ پخش}

۸. پرستوی ناز من {۳۶,۸۶۲ پخش}

۹. عزیز بنشین به کنارم {۳۵۴,۸۳۷ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای سیما بینا :

سیمابینا
سینا بینا
سینابینا
سیم بینا
سما بینا
سیمین بینا
سمابینا
سیما بینا در 1323 در بیرجند متولد شد.
Sima Bina


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393