تک آهنگ های سیما بینا

۱. آرزوی خام (با آرش میتویی) {۴۰,۲۰۱ پخش}

۲. برق شمشیر {۲۸,۵۶۳ پخش}

۳. آتش دل {۶۴,۱۱۶ پخش}

۴. نون می پزی {۲۰,۴۹۸ پخش}

۵. بهار دلنشین {۹۱,۱۰۴ پخش}

۶. باران {۶۸,۲۶۵ پخش}

۷. شیر علی مردون {۱۱۵,۹۷۰ پخش}

۸. پرستوی ناز من {۳۸,۲۲۰ پخش}

۹. عزیز بنشین به کنارم {۳۸۰,۴۰۶ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای سیما بینا :

سیمابینا
سینا بینا
سینابینا
سیم بینا
سما بینا
سیمین بینا
سمابینا
سیما بینا در 1323 در بیرجند متولد شد.
Sima Bina


This page was generated in 0.25 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393