تک آهنگ های سیما بینا

۱. آرزوی خام (با آرش میتویی) {۳۹,۷۶۴ پخش}

۲. برق شمشیر {۲۸,۳۴۵ پخش}

۳. آتش دل {۶۳,۸۰۴ پخش}

۴. نون می پزی {۲۰,۳۲۶ پخش}

۵. بهار دلنشین {۹۰,۷۹۲ پخش}

۶. باران {۶۸,۱۸۷ پخش}

۷. شیر علی مردون {۱۱۵,۰۸۱ پخش}

۸. پرستوی ناز من {۳۸,۰۶۴ پخش}

۹. عزیز بنشین به کنارم {۳۷۶,۶۹۳ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای سیما بینا :

سیمابینا
سینا بینا
سینابینا
سیم بینا
سما بینا
سیمین بینا
سمابینا
سیما بینا در 1323 در بیرجند متولد شد.
Sima Bina


This page was generated in 0.06 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393