تک آهنگ های سیما بینا

۱. آرزوی خام (با آرش میتویی) {۳۹,۵۹۲ پخش}

۲. برق شمشیر {۲۸,۲۵۱ پخش}

۳. آتش دل {۶۳,۵۸۵ پخش}

۴. نون می پزی {۲۰,۲۱۷ پخش}

۵. بهار دلنشین {۹۰,۵۸۹ پخش}

۶. باران {۶۸,۱۴۰ پخش}

۷. شیر علی مردون {۱۱۴,۵۳۵ پخش}

۸. پرستوی ناز من {۳۸,۰۱۷ پخش}

۹. عزیز بنشین به کنارم {۳۷۵,۷۲۶ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای سیما بینا :

سیمابینا
سینا بینا
سینابینا
سیم بینا
سما بینا
سیمین بینا
سمابینا
سیما بینا در 1323 در بیرجند متولد شد.
Sima Bina


This page was generated in 0.23 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393