تک آهنگ های سیما بینا

۱. آرزوی خام (با آرش میتویی) {۳۶,۸۹۴ پخش}

۲. برق شمشیر {۲۶,۹۴۱ پخش}

۳. آتش دل {۶۲,۰۵۶ پخش}

۴. نون می پزی {۱۹,۲۰۳ پخش}

۵. بهار دلنشین {۸۸,۹۳۵ پخش}

۶. باران {۶۷,۱۲۶ پخش}

۷. شیر علی مردون {۱۰۸,۵۹۱ پخش}

۸. پرستوی ناز من {۳۶,۹۵۶ پخش}

۹. عزیز بنشین به کنارم {۳۵۸,۰۵۱ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای سیما بینا :

سیمابینا
سینا بینا
سینابینا
سیم بینا
سما بینا
سیمین بینا
سمابینا
سیما بینا در 1323 در بیرجند متولد شد.
Sima Bina


This page was generated in 0.08 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393