تک آهنگ های منوچهر طاهرزاده

۱. رندانه {۲,۶۶۷ پخش}

۲. بغض گریه {۸,۴۵۵ پخش}

۳. شار کرماشان {۵,۰۰۷ پخش}

۴. قصه گو {۱,۲۰۱ پخش}

۵. شعر شرقی {۶,۰۲۱ پخش}

۶. یادته {۷,۲۰۷ پخش}

۷. پری برفی {۱,۷۰۰ پخش}

۸. پاییز {۲۷,۱۷۵ پخش}

۹. خسته {۱,۳۱۰ پخش}

۱۰. غریبه {۷۴۸ پخش}

۱۱. دریاچه نور {۵,۰۸۵ پخش}

۱۲. غنچه خورشید {۳۲۷ پخش}

۱۳. قفس {۵,۱۱۶ پخش}

۱۴. کولی ( از آلبوم مشق عشق از حسین زمان) {۱۴,۳۹۸ پخش}

۱۵. کوچ ( از آلبوم کولی از شاهرخ) {۲۸,۷۹۷ پخش}

۱۶. باغ بارون زده ( از آلبوم کولی از شاهرخ) {۳۰,۴۵۱ پخش}

۱۷. هم پرواز ( از آلبوم کولی از شاهرخ) {۱۶,۲۰۸ پخش}

۱۸. بمون با من ( از آلبوم کولی از شاهرخ) {۵۷,۱۱۱ پخش}

۱۹. پری جون ( از آلبوم غروب از شاهرخ) {۱۱,۶۸۴ پخش}

۲۰. باغ بارون زده ( از آلبوم شاهرخ 1 از شاهرخ) {۲۵,۰۶۹ پخش}

۲۱. هم پرواز ( از آلبوم شاهرخ 1 از شاهرخ) {۲۱,۷۴۶ پخش}

۲۲. بمون با من ( از آلبوم شاهرخ 1 از شاهرخ) {۵۷,۱۵۸ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای منوچهر طاهرزاده :

منوچهر طاهر زاده
منوچهر طاهرزاده.
Manoochehr Taherzadeh


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393