تک آهنگ های منوچهر طاهرزاده

۱. رندانه {۳,۶۰۳ پخش}

۲. بغض گریه {۹,۷۰۳ پخش}

۳. شار کرماشان {۵,۳۵۰ پخش}

۴. قصه گو {۱,۹۵۰ پخش}

۵. شعر شرقی {۶,۹۱۰ پخش}

۶. یادته {۸,۰۴۹ پخش}

۷. پری برفی {۲,۰۹۰ پخش}

۸. پاییز {۳۰,۸۷۲ پخش}

۹. خسته {۱,۹۶۵ پخش}

۱۰. غریبه {۱,۱۲۳ پخش}

۱۱. دریاچه نور {۵,۷۴۰ پخش}

۱۲. غنچه خورشید {۶۰۸ پخش}

۱۳. قفس {۶,۸۷۹ پخش}

۱۴. باغ بارون زده ( آلبوم شاهرخ 1 از شاهرخ ) {۲۶,۶۷۶ پخش}

۱۵. هم پرواز ( آلبوم شاهرخ 1 از شاهرخ ) {۲۲,۷۹۱ پخش}

۱۶. بمون با من ( آلبوم شاهرخ 1 از شاهرخ ) {۵۸,۸۱۲ پخش}

۱۷. پری جون ( آلبوم غروب از شاهرخ ) {۱۲,۷۲۹ پخش}

۱۸. کوچ ( آلبوم کولی از شاهرخ ) {۳۰,۴۶۶ پخش}

۱۹. باغ بارون زده ( آلبوم کولی از شاهرخ ) {۳۱,۹۳۳ پخش}

۲۰. هم پرواز ( آلبوم کولی از شاهرخ ) {۱۷,۵۵۰ پخش}

۲۱. بمون با من ( آلبوم کولی از شاهرخ ) {۵۸,۷۳۴ پخش}

۲۲. کولی ( آلبوم مشق عشق از حسین زمان ) {۱۴,۶۳۲ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای منوچهر طاهرزاده :

منوچهر طاهر زاده
منوچهر طاهرزاده.
Manoochehr Taherzadeh


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393