تک آهنگ های منوچهر طاهرزاده

۱. رندانه {۲,۷۳۰ پخش}

۲. بغض گریه {۸,۵۳۳ پخش}

۳. شار کرماشان {۵,۰۳۸ پخش}

۴. قصه گو {۱,۲۳۲ پخش}

۵. شعر شرقی {۶,۲۲۴ پخش}

۶. یادته {۷,۳۴۷ پخش}

۷. پری برفی {۱,۸۲۵ پخش}

۸. پاییز {۲۷,۳۱۵ پخش}

۹. خسته {۱,۳۲۶ پخش}

۱۰. غریبه {۷۴۸ پخش}

۱۱. دریاچه نور {۵,۰۸۵ پخش}

۱۲. غنچه خورشید {۳۲۷ پخش}

۱۳. قفس {۵,۶۰۰ پخش}

۱۴. کولی ( از آلبوم مشق عشق از حسین زمان) {۱۴,۴۱۴ پخش}

۱۵. کوچ ( از آلبوم کولی از شاهرخ) {۲۸,۹۰۶ پخش}

۱۶. باغ بارون زده ( از آلبوم کولی از شاهرخ) {۳۰,۶۵۴ پخش}

۱۷. هم پرواز ( از آلبوم کولی از شاهرخ) {۱۶,۲۷۰ پخش}

۱۸. بمون با من ( از آلبوم کولی از شاهرخ) {۵۷,۲۹۸ پخش}

۱۹. پری جون ( از آلبوم غروب از شاهرخ) {۱۱,۸۰۹ پخش}

۲۰. باغ بارون زده ( از آلبوم شاهرخ 1 از شاهرخ) {۲۵,۱۳۱ پخش}

۲۱. هم پرواز ( از آلبوم شاهرخ 1 از شاهرخ) {۲۱,۸۲۴ پخش}

۲۲. بمون با من ( از آلبوم شاهرخ 1 از شاهرخ) {۵۷,۱۷۴ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای منوچهر طاهرزاده :

منوچهر طاهر زاده
منوچهر طاهرزاده.
Manoochehr Taherzadeh


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393