تک آهنگ های منوچهر طاهرزاده

۱. رندانه {۳,۶۸۱ پخش}

۲. بغض گریه {۹,۷۳۴ پخش}

۳. شار کرماشان {۵,۴۲۸ پخش}

۴. قصه گو {۲,۰۱۲ پخش}

۵. شعر شرقی {۶,۹۴۲ پخش}

۶. یادته {۸,۱۱۲ پخش}

۷. پری برفی {۲,۱۳۷ پخش}

۸. پاییز {۳۱,۵۴۳ پخش}

۹. خسته {۲,۰۲۸ پخش}

۱۰. غریبه {۱,۲۰۱ پخش}

۱۱. دریاچه نور {۵,۷۸۷ پخش}

۱۲. غنچه خورشید {۶۸۶ پخش}

۱۳. قفس {۷,۰۵۱ پخش}

۱۴. باغ بارون زده ( آلبوم شاهرخ 1 از شاهرخ ) {۲۷,۰۵۰ پخش}

۱۵. هم پرواز ( آلبوم شاهرخ 1 از شاهرخ ) {۲۲,۹۴۷ پخش}

۱۶. بمون با من ( آلبوم شاهرخ 1 از شاهرخ ) {۵۹,۲۹۵ پخش}

۱۷. پری جون ( آلبوم غروب از شاهرخ ) {۱۲,۸۳۸ پخش}

۱۸. کوچ ( آلبوم کولی از شاهرخ ) {۳۰,۵۷۶ پخش}

۱۹. باغ بارون زده ( آلبوم کولی از شاهرخ ) {۳۲,۰۲۶ پخش}

۲۰. هم پرواز ( آلبوم کولی از شاهرخ ) {۱۷,۷۸۴ پخش}

۲۱. بمون با من ( آلبوم کولی از شاهرخ ) {۵۸,۹۸۳ پخش}

۲۲. کولی ( آلبوم مشق عشق از حسین زمان ) {۱۴,۷۲۶ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای منوچهر طاهرزاده :

منوچهر طاهر زاده
منوچهر طاهرزاده.
Manoochehr Taherzadeh


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393