تک آهنگ های منوچهر طاهرزاده

۱. رندانه {۳,۶۵۰ پخش}

۲. بغض گریه {۹,۷۳۴ پخش}

۳. شار کرماشان {۵,۳۹۷ پخش}

۴. قصه گو {۱,۹۸۱ پخش}

۵. شعر شرقی {۶,۹۲۶ پخش}

۶. یادته {۸,۰۹۶ پخش}

۷. پری برفی {۲,۱۲۱ پخش}

۸. پاییز {۳۱,۲۰۰ پخش}

۹. خسته {۱,۹۹۶ پخش}

۱۰. غریبه {۱,۱۸۵ پخش}

۱۱. دریاچه نور {۵,۷۷۲ پخش}

۱۲. غنچه خورشید {۶۳۹ پخش}

۱۳. قفس {۶,۹۵۷ پخش}

۱۴. باغ بارون زده ( آلبوم شاهرخ 1 از شاهرخ ) {۲۶,۸۶۳ پخش}

۱۵. هم پرواز ( آلبوم شاهرخ 1 از شاهرخ ) {۲۲,۸۳۸ پخش}

۱۶. بمون با من ( آلبوم شاهرخ 1 از شاهرخ ) {۵۸,۹۵۲ پخش}

۱۷. پری جون ( آلبوم غروب از شاهرخ ) {۱۲,۷۷۶ پخش}

۱۸. کوچ ( آلبوم کولی از شاهرخ ) {۳۰,۵۴۴ پخش}

۱۹. باغ بارون زده ( آلبوم کولی از شاهرخ ) {۳۱,۹۶۴ پخش}

۲۰. هم پرواز ( آلبوم کولی از شاهرخ ) {۱۷,۷۰۶ پخش}

۲۱. بمون با من ( آلبوم کولی از شاهرخ ) {۵۸,۸۲۷ پخش}

۲۲. کولی ( آلبوم مشق عشق از حسین زمان ) {۱۴,۶۷۹ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای منوچهر طاهرزاده :

منوچهر طاهر زاده
منوچهر طاهرزاده.
Manoochehr Taherzadeh


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393