آلبوم های شاهین نجفی

دانلود آهنگ های جدید شاهین نجفی

ممد نوبری ۱ ممد نوبری
{۴۲,۸۵۴ پخش}
سلام ۲ سلام
{۴۸۳,۲۱۰ پخش}
اسید بازی (دکلمه) ۳ اسید بازی (دکلمه)
{۱۲۱,۶۴۰ پخش}
بی بی بی بی سی ۵ بی بی بی بی سی
{۱۸۵,۵۲۶ پخش}
دموی رقص اشرار ۶ دموی رقص اشرار
{۴۵,۱۶۲ پخش}
دموی آلبوم 1414 ۷ دموی آلبوم 1414
{۸۱,۴۹۶ پخش}
عمو نوروز نیا اینجا ۸ عمو نوروز نیا اینجا
{۲۲۷,۸۳۶ پخش}
همه لاتم ۱۱ همه لاتم
( از نوید زردی) {۵۸,۱۶۵ پخش}
شیاف ۱۲ شیاف
( از امین وحید) {۶۷,۵۶۴ پخش}
گریه من (زنده) ۱۳ گریه من (زنده)
{۵۲,۸۶۶ پخش}
حالا چی مونده (زنده) ۱۴ حالا چی مونده (زنده)
{۳۹,۴۸۴ پخش}
شعبان ۱۵ شعبان
{۶۰۱,۱۵۶ پخش}
از تهران تا برلین ۱۷ از تهران تا برلین
{۶۸,۸۵۷ پخش}
اینگونه ۱۸ اینگونه
{۱۰۵,۱۲۳ پخش}
مامان ۲۳ مامان
{۱۲۳,۳۵۴ پخش}
خار تو (ورژن کامل) ۲۴ خار تو (ورژن کامل)
{۶۷,۲۶۹ پخش}
اینگونه بی تو ۲۵ اینگونه بی تو
{۱۴۲,۰۳۴ پخش}
ریش (زنده) ۲۶ ریش (زنده)
{۵۳,۷۵۸ پخش}
رئیس جمهور (زنده) ۲۷ رئیس جمهور (زنده)
{۱۲۸,۲۱۷ پخش}
مرگ نازلی ۳۰ مرگ نازلی
{۳۵۸,۲۶۴ پخش}
اسمشو تقدیر نذار ۳۱ اسمشو تقدیر نذار
( از امیر عظیمی) {۳۰,۱۰۳ پخش}
بیان مره یاری بدن ۳۲ بیان مره یاری بدن
{۲۰۲,۸۵۶ پخش}
فصل دریا (با هاتف) ۳۳ فصل دریا (با هاتف)
{۴۷,۶۷۱ پخش}
دکلمه ۳۴ دکلمه
{۴۳,۷۰۷ پخش}
باداباد ۳۵ باداباد
{۱۶۷,۷۲۰ پخش}
پریود (با محسن نامجو) ۳۶ پریود (با محسن نامجو)
{۸۶۳,۰۲۸ پخش}
برای تو که در بندی ۳۷ برای تو که در بندی
{۵۲,۹۵۲ پخش}
وصیت ۳۸ وصیت
{۷۸,۷۳۹ پخش}
تف کن تو صورت من ۳۹ تف کن تو صورت من
{۷۱,۱۸۶ پخش}
اجداد (دکلمه) ۴۰ اجداد (دکلمه)
{۳۸,۴۰۱ پخش}
حاجی ۴۱ حاجی
{۶۹,۵۸۴ پخش}
خار تو ۴۲ خار تو
{۵۲,۲۱۴ پخش}
ایروپلان ۴۳ ایروپلان
{۶۰,۸۸۳ پخش}
ببخش گاو جان ۴۴ ببخش گاو جان
{۹۰,۱۸۷ پخش}
ما ما میا ۴۶ ما ما میا
{۳۵,۰۱۰ پخش}
انقلاب تفکر با غوغا ۴۷ انقلاب تفکر با غوغا
{۵۶,۲۸۲ پخش}
سقوط اشرار ۴۸ سقوط اشرار
{۵۷,۵۱۰ پخش}
سقوط ۴۹ سقوط
{۴۳,۸۹۴ پخش}
لوس آنجلس ۵۱
{۱۳۳,۳۸۳ پخش}
نگفتمت نرو ۵۲ نگفتمت نرو
{۵۸,۷۲۳ پخش}
تو حلقم ۵۳ تو حلقم
{۴۸۳,۶۷۸ پخش}
قاضی شرعی ۵۴ قاضی شرعی
{۱۵۶,۴۴۵ پخش}
اسمشو تقدیر نذار ۵۵ اسمشو تقدیر نذار
{۱۰۷,۳۷۳ پخش}
قاضی شرع ۵۷ قاضی شرع
{۴۱,۷۸۵ پخش}
دراکولا ۵۹ دراکولا
{۳۸,۷۳۶ پخش}
نوشابه (زنده) ۶۰ نوشابه (زنده)
{۱۳۰,۷۱۶ پخش}
ایستاده مردن ۶۱ ایستاده مردن
{۳۶۲,۴۱۲ پخش}
نقی ۶۲ نقی
{۱,۰۱۹,۶۳۸ پخش}
بگا مگا ۶۳ بگا مگا
{۳۹۲,۴۰۰ پخش}
آخرین ترانه ۶۴ آخرین ترانه
( از امیر عظیمی) {۴۲,۷۱۰ پخش}
شب آخر ۶۵ شب آخر
( از امیر عظیمی) {۶۰,۷۶۸ پخش}
کشته مارو ۶۶ کشته مارو
{۳۱,۲۴۰ پخش}
تو ازم بدت می یاد ۶۸ تو ازم بدت می یاد
{۵۷,۶۷۹ پخش}
انکار ۶۹ انکار
{۵۱,۱۷۰ پخش}
وقتی که ۷۱ وقتی که
{۱۰۴,۴۵۴ پخش}
پیش قاضی و معلق بازی ۷۲ پیش قاضی و معلق بازی
{۱۱۱,۹۰۲ پخش}
مهدی ۷۴ مهدی
{۱۵۹,۳۲۵ پخش}
سال خون ۷۵ سال خون
{۵۳,۱۴۳ پخش}
وطن ۷۶ وطن
{۷۲,۵۲۵ پخش}
برادر بردار ۷۷ برادر بردار
{۴۹,۷۱۲ پخش}
شاعر تمام شده ۷۸ شاعر تمام شده
{۹۶,۴۵۸ پخش}
وای کشته ما رو ۷۹ وای کشته ما رو
{۸۱,۷۷۴ پخش}
به یاد ندا آقا سلطان ۸۱ به یاد ندا آقا سلطان
{۱۲۰,۵۲۸ پخش}
من خرم ۸۲ من خرم
{۷۸,۴۴۷ پخش}
چیز ۸۳ چیز
{۳۵۰,۶۶۵ پخش}
دادا کجایی ۸۴ دادا کجایی
{۵۷,۸۷۰ پخش}
ما شریم ۸۵ ما شریم
{۶۰,۱۱۲ پخش}
عمو کریس تاوون داره ۸۶ عمو کریس تاوون داره
{۵۱,۶۶۰ پخش}
آوازه خوان در خون ۸۷ آوازه خوان در خون
{۵۱,۵۷۰ پخش}
بامداد ۸۸ بامداد
{۶۳,۳۰۲ پخش}
زندگی سگی ما ۸۹ زندگی سگی ما
{۹۶,۹۹۸ پخش}
فحش بده ۹۰ فحش بده
{۶۱,۰۳۸ پخش}
حرف زن ۹۱ حرف زن
{۷۱,۹۰۶ پخش}
ما آخر خط ایم ۹۲ ما آخر خط ایم
{۵۱,۵۷۳ پخش}
ما مرد نیستیم ۹۳ ما مرد نیستیم
{۹۴,۲۱۹ پخش}
دانلود موزیک ویدیو ممد نوبری شاهین نجفی
موزیک ویدیو ممد نوبری

1 هفته پیش
[۲۰,۷۰۳ views]
دانلود موزیک ویدیو سلام شاهین نجفی
موزیک ویدیو سلام

5 ماه پیش
[۱۱۴,۴۹۰ views]
دانلود موزیک ویدیو بی بی بی بی سی شاهین نجفی
موزیک ویدیو بی بی بی بی سی

8 ماه پیش
[۱۰۳,۶۸۰ views]
دانلود موزیک ویدیو دموی آلبوم 1414 شاهین نجفی
موزیک ویدیو دموی آلبوم 1414

1 سال و 0 ماه پیش
[۲۷,۹۱۸ views]
دانلود موزیک ویدیو عمو نوروز نیا اینجا شاهین نجفی
موزیک ویدیو عمو نوروز نیا اینجا

1 سال و 1 ماه پیش
[۴۱,۶۰۵ views]
دانلود موزیک ویدیو شعبان شاهین نجفی
موزیک ویدیو شعبان

2 سال و 4 ماه پیش
[۱۱۷,۷۴۸ views]
دانلود موزیک ویدیو بیا شاهین نجفی
موزیک ویدیو بیا

8 ماه پیش
[۵,۹۸۳ views]
دانلود موزیک ویدیو اینگونه شاهین نجفی
موزیک ویدیو اینگونه

2 سال و 6 ماه پیش
[۱۴,۶۱۶ views]
دانلود موزیک ویدیو مامان شاهین نجفی
موزیک ویدیو مامان

2 سال و 8 ماه پیش
[۱۲,۵۲۰ views]
دانلود موزیک ویدیو مرگ نازلی شاهین نجفی
موزیک ویدیو مرگ نازلی

2 سال و 11 ماه پیش
[۳۱,۵۹۳ views]
دانلود موزیک ویدیو ببخش گاو جان شاهین نجفی
موزیک ویدیو ببخش گاو جان

3 سال و 4 ماه پیش
[۱۳,۶۹۸ views]
دانلود موزیک ویدیو سقوط شاهین نجفی
موزیک ویدیو سقوط

3 سال و 6 ماه پیش
[۷,۲۷۹ views]
دانلود موزیک ویدیو اسمشو تقدیر نذار شاهین نجفی
موزیک ویدیو اسمشو تقدیر نذار

3 سال و 8 ماه پیش
[۱۴,۵۱۸ views]
دانلود موزیک ویدیو قاضی شرع شاهین نجفی
موزیک ویدیو قاضی شرع

2 سال و 11 ماه پیش
[۸,۱۲۵ views]
دانلود موزیک ویدیو هذیان (با مجید کاظمی) شاهین نجفی
موزیک ویدیو هذیان (با مجید کاظمی)

3 سال و 10 ماه پیش
[۱۳,۲۴۰ views]
دانلود موزیک ویدیو رانندگی‌ در مستی شاهین نجفی
موزیک ویدیو رانندگی‌ در مستی

3 سال و 5 ماه پیش
[۵۲,۶۴۶ views]
دانلود موزیک ویدیو پلنگ زخمی (با امیر عظیمی) شاهین نجفی
موزیک ویدیو پلنگ زخمی (با امیر عظیمی)

3 سال و 10 ماه پیش
[۱۸,۲۱۹ views]
دانلود موزیک ویدیو مهدی شاهین نجفی
موزیک ویدیو مهدی

4 سال و 3 ماه پیش
[۱۷,۹۷۴ views]
دانلود موزیک ویدیو به یاد ندا آقا سلطان شاهین نجفی
موزیک ویدیو به یاد ندا آقا سلطان

2 سال و 3 ماه پیش
[۱۹,۷۰۲ views]

This page was generated in 0.08 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393