تک آهنگ های ایرج

۱. از هند آمدم (زنده) {۱۲,۷۲۹ پخش}

۲. ایرج و هایده ( بزم ) {۱۴,۶۹۵ پخش}

۳. حافظ (با امیر احسان فدایی) {۷۷,۹۶۸ پخش}

۴. تصنیف چهارگاه {۷,۵۱۹ پخش}

۵. اواز دشتی از فیلم (خشم کولی) {۲۴,۵۸۵ پخش}

۶. به جهان خرم از آنم (آواز) {۱۹,۸۵۸ پخش}

۷. مگه میشه {۲۶,۱۷۶ پخش}

۸. ساقی ای لب های تو جام شراب {۲۸,۳۹۲ پخش}

۹. یادگار {۱۶,۱۷۷ پخش}

۱۰. شوشتری {۲,۹۳۲ پخش}

۱۱. گلهای 534 {۲,۴۸۰ پخش}

۱۲. هفت سین {۳,۱۰۴ پخش}

۱۳. چمدون (با احسان فدایی) {۳۳,۸۸۳ پخش}

۱۴. آلبوم قصه زندگی ( دمو ) {۴۵,۶۶۱ پخش}

۱۵. کبوتر با کبوتر {۱۷,۲۸۴ پخش}

۱۶. از دامن کوه بلند {۳۱,۲۷۸ پخش}

۱۷. بازار عشق و عاشقی {۱۳,۴۱۶ پخش}

۱۸. شاخه گل ۴۴۹ {۱۰,۷۴۸ پخش}

۱۹. پیمان محبت {۱۵,۲۲۵ پخش}

۲۰. ای صنم زود بیا {۱۴,۱۹۶ پخش}

۲۱. بی دل {۲,۸۰۸ پخش}

۲۲. شهر آشوب {۱۱,۶۶۸ پخش}

۲۳. نقشه گناه {۱,۵۹۱ پخش}

۲۴. خزان نامرادی {۱۶,۷۲۳ پخش}

۲۵. تنصیف زنده ام برای او {۱۶,۹۱۰ پخش}

۲۶. دنیا (قدیمی) {۵۲,۲۷۵ پخش}

۲۷. چه خوشگلی {۳۲,۳۷۰ پخش}

۲۸. شکوفه های احساس {۱۳,۹۳۰ پخش}

۲۹. از من تو بگذار با (پوران) {۳۱,۳۷۱ پخش}

۳۰. مثنوی ایرج {۱۳,۰۷۲ پخش}

۳۱. چرخ و فلک {۶۷,۲۳۶ پخش}

۳۲. دیدی آخر دل ما را شکستی {۲۸,۳۶۰ پخش}

۳۳. ممل فشفشه {۳۲,۴۹۴ پخش}

۳۴. زمزمه چوپان {۱۶,۶۶۰ پخش}

۳۵. دست دست {۱۸,۵۹۵ پخش}

۳۶. خوشا که یک شب {۱۳,۶۰۳ پخش}

۳۷. دفتر بسته {۹,۷۹۶ پخش}

۳۸. هیچ میدونی {۱۲,۰۱۲ پخش}

۳۹. پیرهن صورتی {۳۲۳,۸۵۶ پخش}

۴۰. ناز آفرین {۱۵,۷۴۰ پخش}

۴۱. تا کی خشم و کینه جویی {۲۴,۴۲۹ پخش}

۴۲. آقا دزده {۶۴,۲۷۲ پخش}

۴۳. شمع و گل و پروانه {۱۶۴,۴۰۸ پخش}

۴۴. الف به {۱۳۹,۳۷۰ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای ایرج :

ایرج خواجه امیری
ایرچ
حسین خواجه امیری ( حسین خواجه امیری ایرج ) ( ایرج ).
Iraj


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393