تک آهنگ های دلکش

۱. فردا روشن است {۳,۹۴۶ پخش}

۲. اسیر دام {۳۲,۷۹۱ پخش}

۳. اسیر دام تو {۴۵۰,۳۴۰ پخش}

۴. آمد آمد {۱۱۷,۶۳۹ پخش}

۵. قصه گو {۲۰,۸۴۱ پخش}

۶. روی تو زیبا شده {۲۱,۲۱۶ پخش}

۷. دل جدایی {۲۱,۱۳۸ پخش}

۸. رقیب {۳۳,۱۵۰ پخش}

۹. بردی از یادم {۷۲۶,۳۳۶ پخش}

۱۰. فارغ از دیگران همراه با عارف {۴۶,۱۲۹ پخش}

۱۱. عاشقم من {۳۲۰,۳۳۰ پخش}

۱۲. گل خشک {۱۷,۹۲۴ پخش}

۱۳. پر بسته {۱۳,۲۴۴ پخش}

۱۴. می گذرم {۴۶,۳۰۰ پخش}

۱۵. حال که رسوا شدم {۵۶,۰۳۵ پخش}

۱۶. آمدم {۱۲,۴۱۷ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای دلکش :

عصمت باقرپور پنبه فروش ( عصمت باقرپور پنبه فروش ) ( دلکش ) در 1304 در بابل متولد شد.
Delkash


This page was generated in 0.06 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393