تک آهنگ های دلکش

۱. فردا روشن است {۳,۸۲۲ پخش}

۲. اسیر دام {۳۲,۶۸۲ پخش}

۳. اسیر دام تو {۴۴۸,۰۱۶ پخش}

۴. آمد آمد {۱۱۶,۸۹۰ پخش}

۵. قصه گو {۲۰,۸۱۰ پخش}

۶. روی تو زیبا شده {۲۱,۰۴۴ پخش}

۷. دل جدایی {۲۰,۹۶۶ پخش}

۸. رقیب {۳۳,۱۱۸ پخش}

۹. بردی از یادم {۷۱۶,۸۲۰ پخش}

۱۰. فارغ از دیگران همراه با عارف {۴۶,۰۵۱ پخش}

۱۱. عاشقم من {۳۱۶,۸۵۱ پخش}

۱۲. گل خشک {۱۷,۸۱۵ پخش}

۱۳. پر بسته {۱۳,۱۸۲ پخش}

۱۴. می گذرم {۴۶,۱۹۱ پخش}

۱۵. حال که رسوا شدم {۵۵,۹۸۸ پخش}

۱۶. آمدم {۱۲,۲۶۱ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای دلکش :

عصمت باقرپور پنبه فروش ( عصمت باقرپور پنبه فروش ) ( دلکش ) در 1304 در بابل متولد شد.
Delkash


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393