تک آهنگ های دلکش

۱. فردا روشن است {۳,۶۰۳ پخش}

۲. اسیر دام {۳۲,۶۰۴ پخش}

۳. اسیر دام تو {۴۴۶,۳۷۸ پخش}

۴. آمد آمد {۱۱۶,۶۴۱ پخش}

۵. قصه گو {۲۰,۷۴۸ پخش}

۶. روی تو زیبا شده {۲۰,۹۶۶ پخش}

۷. دل جدایی {۲۰,۹۱۹ پخش}

۸. رقیب {۳۳,۰۸۷ پخش}

۹. بردی از یادم {۷۱۴,۲۷۷ پخش}

۱۰. فارغ از دیگران همراه با عارف {۴۵,۹۸۸ پخش}

۱۱. عاشقم من {۳۱۵,۹۹۳ پخش}

۱۲. گل خشک {۱۷,۸۱۵ پخش}

۱۳. پر بسته {۱۳,۱۳۵ پخش}

۱۴. می گذرم {۴۶,۰۹۸ پخش}

۱۵. حال که رسوا شدم {۵۵,۸۷۹ پخش}

۱۶. آمدم {۱۲,۲۳۰ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای دلکش :

عصمت باقرپور پنبه فروش ( عصمت باقرپور پنبه فروش ) ( دلکش ) در 1304 در بابل متولد شد.
Delkash


This page was generated in 0.08 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393