چشمی که به شب بنگرند از پشت نقابی
تکرار کند قصهً روزی و عقابی
این آینهً سنگی مغرور چه بیند
جز خویش که در دایرهً خویش نِشیند
تردید ندارد که جهان
زیر پرِ اوست
هر ره که رَوَد سایهً او
همسفر اوست
هر ره که رَوَد سایهً او
همسفر اوست
چشمی که به شب بنگرنداز پشت نقابی
تکرار کند قصهً روزی و عقابی
این مرغ گذر از پلِ تدبیر ندارد
شاید خبر از گردشِ تقدیر ندارد
روزی که بگیرند از این چهره نقابی
وقت است ، کبوتر بزند نوک به عقابی
روزی که بگیرد از این چهره نقابی
وقت است ، کبوتر بزند نوک به عقابی
چشمی که به شب بنگرند از پشت نقابی
تکرار کند قصهً روزی و عقابی

فرستنده متن : ندا پیرمرادیان

متن ترانه روزی عقابی 10 سال و 1 ماه پیش در تاریخ 10/18/2004 و ساعت 6:04:00 AM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Roozi Oghabi Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ  یاور اقتداری صدایم کن {۳۲,۹۷۸}
تکست آهنگ  یاور اقتداری ایران من {۱۵,۴۲۸}
تکست آهنگ  یاور اقتداری آسمونی {۴,۵۳۹}
تکست آهنگ  یاور اقتداری عاشقانه {۱,۲۴۸}
تکست آهنگ  یاور اقتداری آینه دار {۱,۱۷۰}
تکست آهنگ  یاور اقتداری پرستو {۱,۱۰۷}
تکست آهنگ  یاور اقتداری جوانه {۱,۰۹۲}
تکست آهنگ  یاور اقتداری نیرنگ {۴۹۹}
تکست آهنگ  یاور اقتداری کیم من {۴۵۲}

This page was generated in 0.06 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393