دست در دست بهاران

همنوا با بانگ باران

در دلت باغچه ای از نور خواهم کاشت


سازی تازه خواهم زد

که باران با آن خواهد رقصید

سازی تازه خواهم زد

که باران با آن خواهد رقصید


دست در دست بهاران

همنوا با بانگ باران

در دلت باغچه ای از نور خواهم کاشت


می خواند آهسته نیلبک جویبار

می خواند آهسته نیلبک جویبار

می شنوم از لب او راز دل کوهسار


بار دگر پیک سحر داده ز آفتاب خبر

کز پس این تیر شبان

می رسد او صبحدمان

کز پس این تیر شبان

می رسد او صبحدمان


می آید می آید همچو نسیم از ره دور

می آید می آید همچو نسیم از ره دور

می بردم همره خود

تا دل آن ابر سپید

می کشد او دست مرا

می بردم تا خورشید


می بردم همره خود

تا دل آن ابر سپید

می کشد او دست مرا

می بردم تا خورشید

ارسال MP3 توسط : newmoon ho

متن ترانه دست در دست بهاران 8 سال و 0 ماه پیش در تاریخ 4/29/2007 و ساعت 1:17:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Dast Dar Dasteh Baharan Lyrics and Persian Music

This page was generated in 0.09 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393