آن خطاط سه گونه خط نوشتی:
یکی او خـــوانـــــدی لاغـــیــــر
یکی را هم او خواندی هم غیر
یکی نه او خوانــدی نه غـــیـــر او

آن خط سوم منم آن خط سوم منم

مرا بـخـوان مرا بـخـوانای سخن تو سحر عام
ای هـمـه سهـل و ممـتـنعای تو نهایت کلام

تنگ شد عرصه سخنای نفست گـره گشـا
مرا به مـعـنا برسـانپیـش تـر از سـخـن بیــا

مرا بـخـوان مرا بـخـوانکـه خـط سـوم تـو ام
گمـشــده در عـرصـه خویـشاز ابـدم یا ازلم

مرا بـخـوان که قـصـه امقـصـه سرگـشـتـگـی ام
بر لب تشنه گیج و ماتجان به سر از تشنگی ام

ای تو همیـشـه همه جـا مـن به کـجـا رسـیده ام
اســیـر لـعـنـتـم هـنــوزیــا بـه خـــدا رسـیده ام

چرا هر آنچه ســاخـتـم یـکـی یـکـی خــراب شـد
چرا حــدیـث بــودنــمســـوال بـــی جــواب شـد

قفل مـعما شـده ام کلـیـد آن به دسـت کـیـسـت
ای که مـرا نوشـته اینـخوانـده ماندنم ز چیست

مرا بـخـوان که قـصـه امقـصـه سرگـشـتـگـی ام
بر لب تشنه گیج و ماتجان به سر از تشنگی ام

ای تو همیـشـه همه جـا مـن به کـجـا رسـیده ام
اســیـر لـعـنـتـم هـنــوزیــا بـه خـــدا رسـیده ام

چرا هر آنچه ســاخـتـم یـکـی یـکـی خــراب شـد
چرا حــدیـث بــودنــمســـوال بـــی جــواب شـد

قفل مـعما شـده ام کلـیـد آن به دسـت کـیـسـت؟
ای که مـرا نوشـته اینـخوانـده ماندنم ز چیست؟

فرستنده متن : pooya_xray

متن ترانه خط سوم 11 سال و 9 ماه پیش در تاریخ 7/31/2004 و ساعت 8:15:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Khatte Sevvom Lyrics and Persian Music

This page was generated in 0.08 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393