ایران ترانه
دانلود آهنگ بچه های کوه آلپ مجید انتظامی
» آهنگ ساز : ( مجید انتظامی )
نوشتن متن ترانه برای آهنگ بچه های کوه آلپ

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

سایت مرتبط مجید انتظامی

روایت انتظامی از ساختن موسیقی برای «بچه‌های کوه آلپ» و «آژانس شیشه‌ای»
مجید انتظامی: موسیقی «بچه های کوه آلپ» را من نساخته ام! ایران ترانه با سایت های فوق ارتباطی ندارد.